Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas

Valikkursus haakub tihedalt niihästi sotsiaalainete valdkonna kui ka keele ja kirjanduse valdkonna eesmärkidega, kuid omab tihedat kokkupuudet ka teiste valdkondade, üldpädevuste ja läbivate teemadega. Kursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” integreerib õppija igapäevase meediakasutuse tema teadmistega ühiskonnast, meediast, poliitikast, esteetikast ja inimeste omavahelisest suhtlemisest. Aktiivõppemeetoditel ja koosõppimisel (peamiselt ümberpööratud klassiruumil) põhinev kursus aitab õppijal paremini mõista nüüdisühiskonnas toimuvaid infoprotsesse ning enda osa nendes, arendades ka nende praktilisi oskusi teadlike otsuste tegemiseks. Arvestades kursuse sisu kiiret muutumist, peab õpetaja olema valmis olukorraks, kus uus informatsioon jõuab temani samal ajal kui õpilasteni. See eeldab õpetajalt valmisolekut juhtumipõhiseks kaalutlemiseks, ühiseks infootsinguks ning kriitilise mõtlemise baasoskuste rakendamiseks kiiresti muutuvas olukorras.

Valikkursuse aluseks on gümnaasiumi riikliku õppekava üldised sihiseaded. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele eesmärkidele:
• Õpilane kujuneb teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika kohaselt.
• Õpilasel kujunevad välja teabe ja teabeallikate kriitilise hindamise oskused ning harjumus neid rakendada igapäevaste otsuste tegemisel.

Kursuse käigus saavutab õppija järgmised õpitulemused:
• tunneb tänapäevast teabekeskkonda ja selle arengut kujundavaid tehnoloogilisi, õiguslikke, poliitika- ja majandusprotsesse;
• teeb iseseisvalt motiveeritud valikuid tänapäevases teabekeskkonnas;
• leiab oma teabevajaduse kohaselt eritüübilist informatsiooni ja hindab seda kriitiliselt;
• suudab oma valikuid põhjendada ja nende üle arutleda;
• tajub ja sõnastab infoprotsessis osalejate kommunikatiivseid taotlusi;
• mõistab oma infokäitumise võimalikku mõju endale, suhtluspartneritele ja ühiskondlikele protsessidele.