Category Uncategorized

1. Teabekeskkond ja selle osalised

1.1. Meediamajanduse alused Õpitulemused Õpilane omab ülevaadet meediakeskkonnast ja selle osadest; on tutvunud meediamajanduse põhiprotsessidega ja mõistab oma osa neis; nimetab faktoreid, mis võivad mõjutada meediakanali sisu; on kursis meediaprotsesse reguleeriva seadusandluse ja eneseregulatsiooni mehhanismidega. Õpisisu Internetis leidub suur valik…

4. Info ja selle kaitse

4.1. Avaliku info olemus, poolavalik ja privaatne sfäär Õpitulemused Õpilane mõistab info avaldamise erinevaid võimalusi ja tagajärgi; on teadlik info avaldamise piirangutest ja nende põhjustest (nt kolmandate isikute kohta käiv informatsioon, süütuse presumptsioon jne); eristab privaatset ja avalikku informatsiooni. Õpisisu…

3. Andmed, faktid ja nende kontrollimine

3.1. Internet ja selle erinevad osad Õpitulemus Õpilane kirjeldab interneti erinevaid osasid, selgitada nende olemust ning tuua näiteid. Õpisisu Interneti jagunemine – avalik internet, süvaveeb, tumeveeb. Avalik veeb, indekseerimine ja otsingusüsteemid Süvaveeb, registrid, indekseerimata pildipangad, andmebaasid, open data andmekogud, repostitooriumid…

Digimeedia ainekava

Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas Valikkursus haakub tihedalt niihästi sotsiaalainete valdkonna kui ka keele ja kirjanduse valdkonna eesmärkidega, kuid omab tihedat kokkupuudet ka teiste valdkondade, üldpädevuste ja läbivate teemadega. Kursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas” integreerib õppija igapäevase meediakasutuse tema teadmistega ühiskonnast, meediast, poliitikast,…

2. Mõjutustegevus

2.1. Võitlus tähelepanu pärast, tähelepanumajandus Õpitulemus Õpilane märkab erinevaid tähelepanu taotlejaid, teab nende erinevusi • mõistab, et kommunikatsiooniprotsessis osalejatel on oma avalikud ja varjatud eesmärgid; on võimeline tegema lihtsamaid taustauuringuid avalikes andmebaasides; analüüsib vahetu ja vahendatud kommunikatsiooni episoode osalejate taotlustest…